အာရုံစူးစိုက်မှုမှအောင်မြင်သူ၊ ဝန်ဆောင်မှုမှတန်ဖိုး