Soirbheachadh bho dhùmhlachadh, luach bho sheirbhis